Kernwaarden

Vrijheid, verbondenheid, vertrouwen

Het onderwijs op Young Waldorf School Rotterdam (YWSR) heeft het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner als leidraad: wij zien onze leerlingen als mensen in ontwikkeling, als unieke personen met een lichaam, ziel en geest. YWSR ziet het als taak om hen te laten uitgroeien tot evenwichtige volwassenen, die met zelfkennis hun plek in de wereld innemen, in vrijheid over hun talenten kunnen beschikken en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Het is de persoonsvorming die op de YWSR veel aandacht krijgt, binnen de periodelessen, de vaklessen en alle andere activiteiten die we met de school organiseren.  

YWSR heeft vanuit de onstaansgeschiedenis van de afdeling een sterke band met het Rudolf Steiner College in Rotterdan, is lid van de Vereniging van Vrijescholen en is daarmee verbonden met scholen die de pedagogie en didactiek van het Waldorfonderwijs volgen. Waldorfscholen over de hele wereld delen deze uitgangspunten, maar vullen die op een eigen manier in, aansluitend op de realiteit van de tijd en de plaats waar de school zich bevindt.  

YWSR heeft drie kernwaarden geformuleerd die voortkomen uit het gedachtengoed van Steiner en funderend zijn voor ons onderwijs als afdeling van Young Rotterdam: vrijheid, verbondenheid en vertrouwen. Twee citaten van Jules Deelder, levensgroot te vinden in het Rotterdamse straatbeeld, passen als motto bij onze kernwaarden vrijheid en verbondenheid.  

Vrijheid

Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten  

  • Jules Deelder 

Vrijheid betekent binnen ons onderwijs in de eerste plaats dat wij onze leerlingen willen laten uitgroeien tot innerlijk vrije mensen: mensen die weten wat zij willen, wat zij te bieden hebben en met zelfkennis in staat zijn zichzelf te sturen en doelen te verwezenlijken. Om deze innerlijke vrijheid te verwerven hebben zij op school de vrijheid nodig om zichzelf te leren kennen en hun eigen weg te vinden. Deze vrijheid betekent niet ‘alles doen wat je wilt’, maar krijgt vorm binnen de sociale context van de klas, waar binnen zij ook de vrijheid van anderen leren te respecteren en de mening, het geloof, de stijl, de geaardheid van anderen. 

Bij vrijheid hoort ook autonomie, trouw blijven aan jezelf en op jezelf kunnen vertrouwen. Ons onderwijs is erop gericht de leerlingen te ontwikkelen om mede vorm te kunnen gaan geven aan de voortdurend veranderende maatschappij. De veranderingen zijn nog nooit zo ingrijpend geweest als in onze tijd en daarom is het van het grootste belang dat leerlingen de mentale houding, creativiteit en praktische vaardigheden ontwikkelen om in vrijheid met nieuwe en onbekende situaties om te gaan en daar hun stempel op te drukken.  

Zee 3744

Verbondenheid

De omgeving van de mens is medemens 

  • Jules Deelder 

Vrijheid alleen is niet voldoende om volledig mens te zijn. Verbondenheid met jezelf en met de mensen om je heen is belangrijk om de zin van het leven te ervaren en om te worden wie je bent. Leerlingen hebben andere leerlingen nodig om zichzelf te leren kennen, zich verantwoordelijk te voelen voor de ander, vriendschappen te vormen en respect te tonen. Het antroposofisch mensbeeld is holistisch: mensen zijn onlosmakelijk verbonden met de kosmos met zijn vele verschijningsvormen. De YWSR wil de leerlingen hiervoor gevoelig maken door verbondenheid te laten ervaren. Niet alleen met medeleerlingen, maar met de school, de docenten, de stad, de natuur, de internationale samenleving en de planeet in zijn geheel.  

Het ritme van de seizoenen, de weken en de dagen is een belangrijk element om deze verbondenheid gestalte te geven. De jaarfeesten die we vieren zijn gemeenschapvormend. Het gaat steeds om ‘in verbinding raken’ en dat vinden we in alle aspecten van ons onderwijs terug, ook in de vakken, de methodes, de onderwerpen. Leren is pas echt leren als onze leerlingen zich innerlijk verbinden met de leerstof en deze zich eigen maken.  

Zee 3809

Vertrouwen

Ons hoogste streven moet zijn om vrije mensen te ontwikkelen die in staat zijn om zelf een doel en richting aan hun leven te geven.  

  • Rudolf Steiner 

Het ritme van het jaar draagt bij aan een veilige leeromgeving waarin leerlingen en docenten weten waar zij aan toe zijn. De vaste structuur van een lesdag met regelmaat, rust en duidelijkheid schept een sfeer van vertrouwen waarin leerlingen de ruimte hebben om te experimenteren en te falen: fouten maken hoort bij het leerproces. Zoals op elke Waldorfschool reciteren alle leerlingen aan het begin van de dag dezelfde ochtendspreuk, wat steeds opnieuw deze sfeer van vertrouwen opwekt.  

Humor komt op verwachte en onverwachte momenten steeds om de hoek kijken, omdat humor bevrijdend werkt en leerlingen aanmoedigt om de andere kant van iets te zien. Docenten van de YWSR spelen hier op in en zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Zij willen de kernwaarden voorleven en kijken naar elke leerling als een uniek persoon in wording.  

ZEE 4281